AHEF ŞİDDET VE HAK KAYIPLARI İLE MÜCADELE EYLEM PLANI   
                                               
 
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ADALET BAKANLIĞI’NA,
03.01.2020
 
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı , Ülkemizin sosyal, hukuk devleti olmasında büyük öneme sahip, bireylerin toplum içinde eşit ve adil şekilde yaşamalarında yasal düzenlemeler ve Anayasamızın uygulanması noktasında avukat, savcı ve hakimlerimizin çalışmalarını denetleyen, idari görevlerin yönünden denetim ve gözetimini yapan, Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve hukuki düzenlemeleri yapan önemli kurumlarımızdan birisidir.
Adalet Bakanlığının görevleri, 29.03.1984 gün ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. maddesinde sayılmıştır.   Diğer kamu çalışanı kapsamında değerlendirilen ve halkımıza birinci basamak sağlık hizmeti sunan aile hekimliği çalışanlarının uğramış olduğu fiziksel, psikolojik ve sözel şiddeti önleyecek düzenlemeler başta olmak üzere hayata geçirilecek tüm yasal düzenlemelerin bizler için öneminin bilinmesini isteriz.
Aşağıda yer alan talep ve önerilerimizi dikkate almanızı , sağlıkta önlenemeyen şiddet için caydırıcı ve etkin yasal düzenlemelerin yapılması adına desteğinizi önemsiyoruz.
Sağlıkta şiddetin önlenmesi adına çözüm önerileri:
 • Türk ceza kanunu 77.madde değişikligi;
  İnsanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında değerlendirilmesi teklif edilen yeni düzenleme.

  Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten yaralama suçu işlenmesi durumunda ; TCK 77.Madde de yer alan , İnsanlığa karşı suçlar
  (1) Aşağıdaki fiillerin, siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi, insanlığa karşı suç oluşturur:
  ……
  '' ı ) sağlık çalışanına görevi sırasında işlenen kasten yaralama suçu’’ bendi şeklinde hükmünün eklenmesi,
 • Kahabatler kanununa eklenmesi talep edilen yeni düzenleme

  Kabahatler kanunu kapsamında yeni düzenleme talebi ;
  şiddet uygulayan kişiler hakkında hasta bakıcılığı, belediye park bahçeler müdürlüğü bünyesinde temizlik görevleri, hastanelerde danışmanlık ve temizlik görevleri gibi 3 ay ve 6 aylık periyotlarda hizmet zorunluluğu cezasının yasal düzenleme kapsamına alınması,
 
 • Şiddetin uygulandığı ASM’den sağlık hizmeti alma hakkı kısıtlaması,
 
 
 • Sağlık çalışanına sözel şiddet durumunda
  EK DÜZENLEME ;
  Türk ceza kanunu
  Şerefe karşı işlenen suçlar
  Hakaret
  125. madde 3.fıkra a bendine '' sağlık çalışanlarına yönelik görevleri sırasında işlenen hakaret suçunda ceza 2 yıldan az olamaz ibaresinin eklenmesi ,
  ‘’Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanacak ve gerekli işlemleri yapılarak Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilecek’’
  maddesinden sonra gelmek üzere ;
  ''Savcılık tarafından gerekli işlemler en geç 3 gün içerisinde yapılarak yargılama süreci en kısa sürede sonlandırılacaktır. '‘ ifadesinin eklenmesi ,
 
 • Sosyal medya üzerinden yapılan asılsız haber, hedef gösterme ve ithamlar için bilişim suçları kapsamında cezai yaptırımların uygulanması, kamu çalışanlarını hedef gösteren iftira ve asılsız suçlamalarda Valilikler üzerinden suç duyurusu ve resen soruşturma süreçlerinin yürütülmesinin sağlanması ,
 
 • 184 SABİM hattı başvurularında şikayette bulunan şahıslara ‘’iftira’’, ‘’tehdit’’ , ‘’şantaj’’ suçlarının Türk Ceza Kanunu ve diğer yasalarda karşılığı ceza yaptırımlarının teknik personel tarafından telefonda iletilmesi, uygunsuz talepte bulunanlar ve suç teşkil edecek ifadeleri kullananlar hakkında şikayet olmaksızın resen soruşturma açılması için gerekli girişimlerin İl yerel idareleri tarafından yapılmasının sağlanması, Savcılıkların ivedilikle konuyla ilgili bilgilendirilmesi . gerekli yasal düzenlemelerin yapılması,
 
 • Televizyon programlarında yer alan , hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarını hedef gösteren, sağlık çalışanına şiddeti özendiren , örnek teşkil eden görüntü, haber ve içeriklere yönelik Radyo Televizyon Üst Kurumu tarafından caydırıcı cezai işlemlerinin uygulanması ve İlgili yayınları yapanlar hakkında işlem başlatılması önerilmektedir.
 
 • Sağlıkta şiddet olayları kamusal alanda çoğunlukla işlendiğinden,olayı sadece vakay-ı adiyeden değil, kamuya karşı işlenmiş suç açısından değerlendirilmelidir.
 
 • Adalet Bakanlığında, sağlık çalışanına şiddet ile ilgili özel bir birim kurulması, bu birim tarafından illerde oluşan şiddet vakalarına hızlı iletişim ile ildeki savcı ve hakimlerin bilgilendirilmesinin sağlanması. Oluşan sağlık çalışanına fiziksel şiddet durumunda tutuklu yargılama sürecinin yasalara uygun işletilmesinin takibi, yasal düzenleme tamamlanıncaya kadar var olan cezaların en üst düzeyde uygulanmasının sağlanmasının etkili olacağına inanıyoruz.
 • Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen şiddet mağduru çalışanı temsil etmekte olan avukatların, sağlıkta şiddet ile ilgili özel olarak eğitilmesi önerilmektedir.
 
Adli tabiplik hizmeti - bilirkişilik uygulaması:
 
 
 • Aile Hekimliği disiplini, koruyucu hekimlik üzerine tesis edilmiştir. Görev tanımında yer almayan adli tabiplik hizmeti, görevi olan bilirkişilere tevdi edilmelidir. Mesai dışında yerinde ölü muayenesi icap nöbet görevinin Anayasamıza ve Uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunun , yalnızca aile hekimlerine bu görevin verildiği gerçeğini de düşündüğümüzde angarya olarak değerlendirildiğinin de göz ardı edilmemesini isteriz.
 
 • Adli tabiplik hizmetinin , Ülkemizde yeterli adli tıp uzmanı olmadığı gerçeği ile birlikte, bilirkişilik hizmeti olarak özel sertifikasyon programına alınmasını, gönüllülük esaslı olmak üzere Ülkemizdeki tüm hekimlerin katılabileceği eğitimler sonrası ölünün adli muayenesinin Adalet bakanlığı adli tabiplik asgari ücret tarifesi üzerinden ücretlendirilmesini talep ediyoruz.
 
 • Yerinde ölü muayenesinin olası risklerinin, evde ölüm olaylarında ölümün tespitinin öldüğü iddia edilen kişinin yakınları tarafından yapıldığı gerçeğinin dikkate alınmasını, hekimlerin olay yerine gittiğinde kolluk kuvvetlerinin ölüm ihbarının yapıldığı yerde neredeyse hiçbir zaman bulunmamasının güvenlik açısından sakıncalarının da değerlendirilerek düzenleme yapılmasını istiyoruz.
 
Taleplerimizi ve önerilerimizi görüş ve takdirlerinize sunarız.
 
 
 
                        AİLE HEKİMLERİ DERNEKLERİ FEDERASYONU
DUYURULAR
HABER ve ETKİNLİKLER